Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Gama-M sp. z o.o., 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 42,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401720, NIP: 6783144102 Regon 122442404 , dalej Gama-M sp. z o.o., z którym można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@gama-m.pl, pisemnie pod adresem Gama-M sp. z o.o., 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 42 lub telefonicznie: 12/680 46 25.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@gama-m.pl, lub pisemnie na adres: Gama-M sp. z o.o., 30-312 Kraków, ul. Twardowskiego 42 dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Gama-M sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Panią a nami /Panem a nami(podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu je wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez nas następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/ma Pan następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma ma Pani/ma Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma ma Pani/ma Pan prawo żąda, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.